Rechtsgebieden van Hoven & Selbach Advocaten - Advocaten Kantoor Hoven en Selbach

Menu
Ga naar de inhoud

Rechtsgebieden
Onze rechtsgebieden:

Civiel / Handelsrecht
Verbintenissen en overeenkomsten, nakoming, wanprestatie, algemene voorwaarden. Onrechtmatige daad Consumentenrecht.
Incasso’s van vorderingen (particulier en MKB)
Beslag- en executierecht (herberekening beslagvrije voet).
Huurrecht (woon- en bedrijfsruimte).

Personen- en familierecht
Afstammingskwesties, naamswijziging, adoptie, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, curatele en bewind, erkenning, ontkenning vaderschap.
Echtscheiding, verbreking samenwoning, kinder- en partneralimentatie, omgang, gezag, afwikkeling huwelijksgemeenschap/huwelijkse voorwaarden.
Strafrecht
Algemeen en jeugdstrafrecht

Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomsten, ontslag en ontbinding, concurrentiebedingen, arbeidsvoorwaarden, beëindigingsovereenkomsten.

Migratierecht
Vreemdelingenrecht, asiel en vluchtelingenrecht, mensenrechten, gezinshereniging, artikel 8 EVRM, klachten bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Turks Associatieverdrag, verblijf op medische gronden, visumkwesties, intrekking van de verblijfsvergunning, inreisverboden en ongewenstverklaringen. Nationaliteitsrecht.

Psychiatrisch patiëntenrecht (Wvvgz / Wzd)
Inbewaringstellingen, rechterlijke machtigingen, klachtrecht

Jeugdrecht
Straf- en civielrechtelijk, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing, wijziging gezag, bijzonder curator
Terug naar de inhoud