Geschillen - Hoven & Selbach Advocaten - Advocaten Kantoor Hoven en Selbach

Menu
Ga naar de inhoud

Geschillen
Informatie klachten- en geschillenregeling

Het wettelijk toezicht en het tuchtrecht waarborgt een correct beroepsmatig handelen van advocaten. Klagen kan alleen via het tuchtrecht (Deken van de Orde van Advocaten, Raad van Discipline en het Hof van Discipline) een lange en voor alle betrokkenen vervelende weg.
Via de geschillenregeling kunnen klachten eenvoudiger, sneller en meer cliëntgericht worden afgedaan. Getracht wordt bovendien om een oplossing te vinden voor het probleem. Ons kantoor neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur.

Indien u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van de declaratie dan kunt u uw bezwaren bij ons kenbaar maken en wel binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding is. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem trachten te vinden.

Ons kantoor zal binnen 4 weken schriftelijk antwoorden op uw klacht. Indien u vindt dat uw bezwaren door ons niet bevredigend zijn opgelost, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na onze  schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie; daarna vervalt deze mogelijkheid.

Indien de Geschillencommissie een oordeel heeft gegeven dan is dit oordeel definitief; er is geen beroep of bezwaar mogelijk; ook kan de zaak niet meer aan de gewone rechter worden voorgelegd.

Geschillencommissie Advocatuur klik hier
Terug naar de inhoud